Οικονομικές καταστάσεις

8. Ο Φορέας ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις ανά ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.