Ίδρυση Φορέα

3. (1) Καθιδρύεται Φορέας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης» για την επιτέλεση του σκοπού που προβλέπεται στο άρθρο 5, το οποίο τελεί υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής.

(2) Ο Φορέας, ο οποίος λειτουργεί σαν Ειδικό Ταμείο, αποτελεί νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή, το οποίο δύναται να κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζεται αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία διά του Προέδρου της Επιτροπής ή διά εξουσιοδοτημένου από αυτόν εκπροσώπου του και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του.