Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Πρόσωπο που δυσπραγεί» σημαίνει φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων έχει επηρεαστεί άμεσα όσον αφορά τη συνέχιση της εκπαίδευσής του ή έχει ανάγκη άμεσης ή άλλης οικονομικής βοήθειας, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί βάσει των διατάξεων άλλου ισχύοντος Νόμου·

«Ειδικό Ταμείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 6·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«Φορέας» σημαίνει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3.