Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμος του 2014.