Διάλυση του Φορέα

10. Σε περίπτωση διάλυσης του Φορέα, κάθε περιουσιακό στοιχείο και κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει σ’ αυτόν, περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας αφού πρώτα ικανοποιηθούν οι τυχόν υποχρεώσεις του Φορέα.