ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
Έννοια διέλευσης

3.-(1) Διέλευση σημαίνει ναυσιπλοΐα μέσα από τα χωρικά ύδατα με σκοπό:

(α) το διάπλου των υδάτων αυτών χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα ή στάση σε αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση έξω από τα εσωτερικά ύδατα· ή

(β) την προσέγγιση στα εσωτερικά ύδατα ή από τα εσωτερικά ύδατα ή στάση σε τέτοιο αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση.

(2) Η διέλευση πρέπει να είναι συνεχής και γρήγορη:

Νοείται ότι η διέλευση περιλαμβάνει στάθμευση ή αγκυροβολία, μόνον εφόσον αυτές αποτελούν παρεπόμενη συνέπεια της συνήθους ναυσιπλοΐας, ή καθίστανται αναγκαίες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή παροχής βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν, μετά την εφαρμογή της μεθόδου των ευθειών γραμμών βάσης κατέστησαν εσωτερικά ύδατα θαλάσσιες περιοχές που πριν από μια τέτοια χάραξη δε θεωρούνταν ως εσωτερικά ύδατα, τότε το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης αναγνωρίζεται και για τις περιοχές αυτές.

Έννοια αβλαβούς διέλευσης

4.-(1) Η διέλευση είναι αβλαβής εφ΄ όσον δε διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας. Η διέλευση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση και με τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

(2) Η διέλευση ενός ξένου πλοίου θεωρείται ότι δεν είναι αβλαβής, εάν αυτό ασχολείται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:

(α) οποιαδήποτε πράξη απειλής ή χρήσης βίας κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, ή της πολιτικής ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, που είναι ενσωματωμένες στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

(β) οποιαδήποτε άσκηση ή εξάσκηση με όπλα οποιουδήποτε είδους·

(γ) οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών επιζήμιων για την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(δ) οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στο να επηρεάσει την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(ε) οποιαδήποτε απογείωση, προσγείωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιουδήποτε αεροσκάφους·

(στ) οποιαδήποτε εκτόξευση, εκφόρτωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιασδήποτε στρατιωτικής συσκευής·

(ζ) οποιαδήποτε φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος, νομίσματος ή προσώπου, κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας·

(η) οποιαδήποτε εκ προθέσεως πράξη, που προκαλεί σοβαρή ρύπανση κατά παράβαση της Σύμβασης·

(θ) οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα·

(ι) οποιαδήποτε ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνας και επισκόπησης·

(ια) οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παρεμβολή σε οποιαδήποτε συστήματα επικοινωνιών ή οποιεσδήποτε άλλες διευκολύνσεις ή εγκαταστάσεις της Δημοκρατίας· και

(ιβ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σχέση με τη διέλευση.

Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια σκάφη

5. Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια σκάφη απαιτείται να πλέουν στην επιφάνεια της χωρικής θάλασσας και να δείχνουν τη σημαία τους.

Κανονισμοί

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και άλλων κανόνων του διεθνούς δικαίου, αναφορικά με την αβλαβή διέλευση από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, σε σχέση με όλες ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας·

(β) την προστασία των ναυτιλιακών βοηθημάτων και ευκολιών και άλλων ευκολιών ή εγκαταστάσεων·

(γ) την προστασία καλωδίων και αγωγών·

(δ) τη συντήρηση του ζώντος θαλάσσιου πλούτου·

(ε) την πρόληψη της παράβασης των νόμων και των κανονισμών αλιείας της Δημοκρατίας·

(στ) τη διατήρηση του περιβάλλοντος της Δημοκρατίας και την πρόληψη, μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσής του·

(ζ) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα και τις υδρογραφικές εργασίες·

(η) την πρόληψη της παράβασης των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δε θα αφορούν στη σχεδίαση, κατασκευή, επάνδρωση ή στον εξοπλισμό των ξένων πλοίων, εκτός αν ανταποκρίνονται σε γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα.

(3) Ξένα πλοία, που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά ύδατα, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, καθώς και με όλους τους γενικά αποδεκτούς κανονισμούς που σχετίζονται με την αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα.

Θαλάσσιοι διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα

7.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί, όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, να απαιτήσει όπως τα ξένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά της ύδατα, χρησιμοποιούν τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας, που μπορεί αυτή να προσδιορίζει ή να καθορίζει για τη ρύθμιση της διέλευσης των πλοίων.

(2) Ιδιαίτερα, δεξαμενόπλοια, πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες ή υλικά μπορεί να απαιτηθεί να περιορίσουν τη διέλευσή τους σε τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους.

(3) Κατά τον προσδιορισμό των θαλασσίων διαδρόμων και τον καθορισμό των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η Δημοκρατία θα λαμβάνει υπόψη -

(α) τις συστάσεις των αρμοδίων Διεθνών Οργανισμών·

(β) οποιουσδήποτε διαύλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εθιμικά από τη διεθνή ναυσιπλοϊα·

(γ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικών πλοίων και διαύλων· και

(δ) την πυκνότητα της κυκλοφορίας.

(4) Η Δημοκρατία θα καθορίζει με σαφήνεια τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας πάνω σε χάρτες, στους οποίους θα δίδεται η πρέπουσα δημοσιότητα:

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια (1) - (4) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου.

Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες

8. Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες, όταν ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά ύδατα, θα φέρουν έγγραφα και θα τηρούν ειδικά προληπτικά μέτρα τα οποία καθορίζονται για τέτοια πλοία από διεθνείς συμφωνίες.

Καθήκοντα της Δημοκρατίας

9.-(1) Οι αρχές της Δημοκρατίας δεν θα παρεμποδίζουν την αβλαβή διέλευση ξένων πλοίων διά μέσου των χωρικών υδάτων παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και της Σύμβασης. Ιδιαίτερα, κατά την εφαρμογή της Σύμβασης ή οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Δημοκρατία δεν:

(α) επιβάλλει απαιτήσεις στα ξένα πλοία οι οποίες έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή τη μείωση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης·

(β) μεροληπτεί τυπικά και ουσιαστικά εναντίον των πλοίων οποιουδήποτε κράτους ή εναντίον πλοίων που φέρουν φορτία προς, από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε κράτους.

(2) Οι αρχές της Δημοκρατίας, πρέπει να δίνουν την κατάλληλη δημοσιότητα για κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο που γνωρίζουν, μέσα στα χωρικά τους ύδατα:

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου.

Δικαιώματα προστασίας της Δημοκρατίας

10.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί να παίρνει σειρά απαραίτητων μέτρων για να παρεμποδίζει τη διέλευση από τα χωρικά της ύδατα, όταν αυτή δεν είναι αβλαβής.

(2) Στην περίπτωση των πλοίων που προσεγγίζουν στα εσωτερικά ύδατα ή επισκέπτονται τις λιμενικές διευκολύνσεις έξω από τα εσωτερικά ύδατα, η Δημοκρατία έχει επίσης το δικαίωμα να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίζει κάθε παράβαση των όρων στους οποίους υπόκειται η άδεια εισόδου αυτών των πλοίων στα εσωτερικά ύδατα ή μια τέτοια επίσκεψη.

(3) Η Δημοκρατία μπορεί, να αναστέλλει προσωρινά σε καθορισμένες περιοχές των χωρικών της υδάτων την αβλαβή διέλευση των ξένων πλοίων, περιλαμβανομένων και των οπλικών ασκήσεων, αν μια τέτοια αναστολή είναι αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας της. Μια τέτοια αναστολή θα ισχύει μόνο αφού έχει ανακοινωθεί προσηκόντως.

Τέλη τα οποία μπορεί να επιβληθούν σε ξένα πλοία

11.-(1) Τηρουμένης της διάταξης του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλει τέλη στα ξένα πλοία με μόνο λόγο τη διέλευση τους από τα χωρικά της ύδατα.

(2) Η Δημοκρατία μπορεί να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα σε ένα ξένο πλοίο που διέρχεται από τα χωρικά της ύδατα μόνο ως πληρωμή για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλοίο. Τα τέλη αυτά θα επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις.