ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ποινική δικαιοδοσία πάνω σε ξένο πλοίο

12.-(1) Η ποινική δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δεν πρέπει να ασκείται πάνω σε ξένο πλοίο διερχόμενο από τα χωρικά ύδατα, για τη σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου ή τη διενέργεια οποιασδήποτε έρευνας σχετικής με οποιοδήποτε έγκλημα που έγινε πάνω στο πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, με εξαίρεση μόνο τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) αν οι συνέπειες του εγκλήματος επεκτείνονται στη Δημοκρατία·

(β) αν το έγκλημα είναι τέτοιο που να διαταράσσει την ειρήνη της χώρας ή την ευταξία των χωρικών υδάτων·

(γ) αν ζητηθεί η βοήθεια των τοπικών αρχών από τον πλοίαρχο ή ένα διπλωματικό υπάλληλο ή προξενικό αξιωματούχο του κράτους της σημαίας· ή

(δ) αν τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την καταστολή του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το δικαίωμα της Δημοκρατίας να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, που απορρέουν από τους νόμους της, για το σκοπό σύλληψης ή έρευνας πάνω σε ξένο πλοίο διερχόμενο από τα χωρικά ύδατα, μετά τον απόπλου του από εσωτερικά ύδατα.

(3) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία, αν το ζητήσει ο πλοίαρχος, πριν αναλάβει οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει να ειδοποιήσει ένα διπλωματικό υπάλληλο ή προξενικό αξιωματούχο του κράτους της σημαίας και να διευκολύνει την επαφή μεταξύ αυτού του υπαλλήλου ή αξιωματούχου και του πληρώματος του πλοίου:

Νοείται ότι, σε επείγουσα περίπτωση η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, ενώ τα μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη.

(4) Οι αρχές της Δημοκρατίας όταν εξετάζουν, αν και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει μια σύλληψη, οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τα συμφέροντα της ναυσιπλοΐας.

(5) Εκτός όπως προβλέπεται στο Μέρος ΧΙΙ της Σύμβασης ή σχετικά με τις παραβιάσεις των νόμων και των κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Μέρος V της Σύμβασης, η Δημοκρατία δεν μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα πάνω σε ξένο πλοίο, που διαπλέει τα χωρικά ύδατα, για να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή για να αναλάβει οποιαδήποτε έρευνα σχετική με οποιοδήποτε έγκλημα που διαπράχθηκε πριν το πλοίο εισέλθει στα χωρικά ύδατα, αν το πλοίο προσεγγίζοντας από ξένο λιμάνι διαπλέει μόνο τα χωρικά ύδατα χωρίς να εισέρχεται στα εσωτερικά ύδατα.

Αστική δικαιοδοσία σχετική με ξένα πλοία

13.-(1) Η Δημοκρατία δεν πρέπει να ανακόπτει ή να εκτρέπει από την πορεία του ένα ξένο πλοίο, που διαπλέει τα χωρικά ύδατα, με σκοπό την άσκηση αστικής δικαιοδοσίας σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο.

(2) Η Δημοκρατία δεν μπορεί, για το σκοπό οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει το πλοίο, παρά μόνο για υποχρεώσεις ή ευθύνες αναληφθείσες ή δημιουργηθείσες από το ίδιο το πλοίο, κατά τη διάρκεια του πλου ή για τους σκοπούς του πλου μέσα από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.

(3) Το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους νόμους της και για το σκοπό οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει ένα πλοίο που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα ή τα διαπλέει μετά τον απόπλου του από εσωτερικά ύδατα.