ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Πολεμικά πλοία

14. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«πολεμικό πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους και φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τέτοια πλοία της εθνικότητάς του, κάτω από τη διοίκηση αξιωματικού δεόντως τοποθετημένου από την κυβέρνηση του κράτους και του οποίου το όνομα περιέχεται στην κατάλληλη επετηρίδα ή ανάλογο πίνακα, και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα κάτω από κανονική στρατιωτική πειθαρχία.

Μη συμμόρφωση πολεμικών πλοίων με τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας

15. Αν ένα πολεμικό πλοίο δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της Δημοκρατίας που αφορούν στη διέλευση από τα χωρικά ύδατα και αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα που γίνεται σ΄ αυτό για συμμόρφωση, η Δημοκρατία μπορεί να απαιτήσει απ΄ αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τα χωρικά ύδατα.

Ευθύνη του κράτους της σημαίας για ζημιά που προσκλήθηκε από πολεμικό πλοίο ή άλλο κρατικό πλοίο που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς

16. Το κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά στη Δημοκρατία, προερχόμενη από τη μη συμμόρφωση ενός πολεμικού πλοίου ή άλλου κρατικού πλοίου που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς, με τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας που αφορούν τη διέλευση μέσα από τα χωρικά ύδατα ή με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Ασυλία πολεμικών πλοίων και άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς

17. Με εξαίρεση αυτά που περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Ι και στα άρθρα 15 και 16, καμιά άλλη πρόνοια της Σύμβασης δεν επηρεάζει την ασυλία των πολεμικών πλοίων και των άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς.