ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων

31.-(1) Επί των διαχειριστών πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 28(1) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας σε σχέση με τα επιλέξιμα πλοία που διαχειρίζονται, ο οποίος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(2) Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται -

(α) προκειμένου περί κυπριακών πλοίων, κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, μετά την καταμέτρησή του, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης,

(β) προκειμένου περί αλλοδαπών πλοίων, αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρμόζεται, στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας διαχειριστών πλοίων

32.-(1) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πλοίων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

(α) πρέπει να διατηρεί πλήρως στελεχωμένο γραφείο στη Δημοκρατία και να εργοδοτεί ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό∙

(β) τουλάχιστον 51 τοις εκατό (51%) του συνολικού αριθμού των προσώπων που εργοδοτεί ο διαχειριστής πλοίου στη ξηρά πρέπει να είναι πολίτες Κράτους Μέλους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εργοδοτεί ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό» -

(α) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα προσοντούχο μηχανικό πλοίων και ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων, ή

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 προσοντούχους μηχανικούς πλοίων και ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων∙

(β) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μόνο -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων, ή

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 έμπειρους διευθυντές πληρωμάτων∙

(γ) αναφορικά με διαχειριστή πλοίου που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης μόνο -

(i) και ο οποίος διαχειρίζεται μέχρι και 10 πλοία, σημαίνει 5 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα προσοντούχο μηχανικό πλοίων,

(ii) και ο οποίος διαχειρίζεται περισσότερα από 10 πλοία, σημαίνει 10 τουλάχιστον πρόσωπα που περιλαμβάνουν 2 προσοντούχους μηχανικούς πλοίων.

Οικονομικός δεσμός μεταξύ των διαχειριζόμενων πλοίων και της Κοινότητας

33.-(1) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων δικαιούνται να επωφελούνται από το σύστημα φόρου χωρητικότητας μόνο αναφορικά με επιλέξιμα πλοία η διαχείριση των οποίων διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου, από την επικράτεια Κράτους Μέλους, ανεξάρτητα από το εάν η διαχείριση τους διεξάγεται, από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη (in- house management ) ή εάν ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος σε μια ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «επιλέξιμα πλοία η διαχείριση των οποίων γίνεται εξ’ ολοκλήρου» σημαίνει επιλέξιμα πλοία στα οποία προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ή/και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης.

(2)(α) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται για κάθε επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, εάν η διαχείριση τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) της ολικής χωρητικότητας των επιλέξιμων πλοίων υπό διαχείριση σε συγκεκριμένο φορολογικό έτος διεξάγεται από την επικράτεια Κράτους Μέλους.

(β) Η χωρητικότητα, που υπερβαίνει το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) της χωρητικότητας του οποίου η διαχείριση δεν διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου από την επικράτεια Κράτους Μέλους, δεν είναι επιλέξιμη για το σύστημα του φόρου χωρητικότητας, τα δε σχετικά πλοία που αντιπροσωπεύουν την υπερβαίνουσα χωρητικότητα παύουν να αποτελούν επιλέξιμα πλοία και δεν είναι πλέον επιλέξιμα να παραμείνουν στο σύστημα του φόρου χωρητικότητας για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος κατά το οποίο προέκυψε η υπέρβαση, και το εισόδημα του επιλέξιμου διαχειριστή πλοίων που προήλθε από τη διαχείριση τέτοιων πλοίων φορολογείται σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51(5).

(3) Μη συμμόρφωση διαχειριστή πλοίου με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) επιφέρει την εφαρμογή της παραγράφου (β) του ίδιου εδαφίου, η οποία δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα του ιδίου του διαχειριστή πλοίου για το σύστημα του φόρου χωρητικότητας. Σε αυτή τη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 44 αναφορικά με τους χωριστούς λογαριασμούς.

(4) Αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στο Γενικό Διευθυντή από διαχειριστή πλοίου, ώστε να καταδειχθεί συμμόρφωση με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2). Γνωστοποίηση καθορίζει λεπτομέρειες τέτοιων αποδεικτικών εγγράφων.

Συμμόρφωση διαχειριζόμενων πλοίων με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα

34.-(1) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ή/ και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης, είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν όλα τα πλοία και τα πληρώματα που διαχειρίζονται συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία και ασφάλεια (security) του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

(2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου αναφορικά με την ολότητα των κοινοτικών πλοίων που διαχειρίζεται.

(3) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα διαχειριστή πλοίου αναφορικά με την ολότητα των μη κοινοτικών πλοίων που διαχειρίζεται, νοουμένου ότι τέτοια πλοία-

(α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα συναφή κοινοτική νομοθεσία· και

(β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security), προστασία του περιβάλλοντος που εκάστοτε ισχύουν∙ και

(γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύμβασης STCW.

(4) Για πλοία υπό διαχείριση (κοινοτικά ή μη), που υψώνουν σημαία κράτους που περιλαμβάνεται στην Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, νοουμένου ότι η τεχνική διαχείριση και η διαχείριση πληρώματος έκαστου τέτοιου πλοίου διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου, από το έδαφος Κράτους Μέλους, ανεξάρτητα από το εάν η διαχείριση τους διεξάγεται από τον ίδιον τον πλοιοκτήτη (in-house management) ή εάν ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος σε μια ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσο μια σημαία κράτους περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.

(5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 τυγχάνει εφαρμογής.

Απαίτηση αναφορικά με την αναλογία νηολόγησης (σύνδεση με τη σημαία) των διαχειριζόμενων πλοίων

35.-(1)(α) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου πρέπει να πληροί την ακόλουθη προϋπόθεση:

(i) κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29, τουλάχιστον 60 τοις εκατό (60%) του στόλου που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου σε χωρητικότητα πρέπει να είναι κοινοτικά πλοία· ή

(ii) εάν κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 τα κοινοτικά πλοία που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου είναι λιγότερα από 60 τοις εκατό (60%) σε χωρητικότητα του υπό την διαχείριση του στόλου -

(Α) ένα μερίδιο του στόλου που διαχειρίζεται ο διαχειριστής πλοίου πρέπει να αποτελείται από κοινοτικά πλοία· και

(Β) το μερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία δεν μεταβάλλεται ή αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 29.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στόλου που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία.

(2)(α) Ανεξάρτητα από το άρθρο 28(1), σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υπο-υποπαράγραφο (Β) της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αλλά ικανοποιηθεί η άλλη προϋπόθεση της εν λόγω υποπαραγράφου (ii), οποιαδήποτε πρόσθετα μη κοινοτικά πλοία που διαχειρίζεται ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου, μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία, εκτός εάν ο μέσος όρος του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, δεν μειώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται με φόρο χωρητικότητας στη Δημοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

(3) Σε περίπτωση διαχειριστή πλοίου -

(α) ο οποίος δεν ικανοποιεί την προβλεπόμενη προϋπόθεση στην υπο-υποπαράγραφο (Β) της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και

(β) του οποίου τα μη κοινοτικά πλοία τα οποία εντάχθηκαν υπό τη διαχείριση του μετά από την ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας τελικά θεωρούνται ως επιλέξιμα πλοία βάσει του εδαφίου (2) πιο πάνω,

ο εν λόγω διαχειριστής πλοίου υπόκειται σε αύξηση 10 τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλει για τα μη κοινοτικά πλοία του στόλου του.

(4) Επιπρόσθετα του ελέγχου που διενεργείται κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας βάσει του εδαφίου (1), ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο κατά τη λήξη του τρίτου έτους από τον προαναφερόμενο χρόνο επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας, και σε μεταγενέστερο έλεγχο κάθε τρία έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής ισχύος του φορολογικού καθεστώτος του παρόντος Νόμου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 66(4), με σκοπό ο κάθε έλεγχος να επαληθεύει ότι ο επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου εξακολουθεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) καθώς και της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

Διαχείριση πληρώματος κατά τις απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006

36.-(1) Προκειμένου να είναι επιλέξιμος για το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ένας επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της Σύμβασης MLC τυγχάνουν πλήρους συμμόρφωσης επί όλων των πλοίων που διαχειρίζεται, από τον εργοδότη του ναυτικού, δηλαδή τον πλοιοκτήτη ή τον ίδιο τον διαχειριστή πληρώματος. Ειδικότερα, ένας επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να διασφαλίζει ότι τυγχάνουν συμμόρφωσης οι διατάξεις της Σύμβασης MLC αναφορικά με -

(α) συμβάσεις εργασίας ναυτικών (Κανονισμός 2.1 και Πρότυπο A2.1 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC),

(β) αποζημίωση ναυτικού σε περίπτωση απώλειας ή βύθισης πλοίου (Κανονισμός 2.6 και Πρότυπο A2.6 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC ),

(γ) ιατρική περίθαλψη επί του πλοίου και στην ξηρά (Κανονισμός 4.1 και Πρότυπο A4.1, Κανονισμός 4.3 και Πρότυπο A4.3, Κανονισμός 4.4 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC),

(δ) ευθύνη των πλοιοκτητών, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μισθοδοσίας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (Κανονισμός 4.2 και Πρότυπο A4.2 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC )· και

(ε) παλιννόστηση (Κανονισμός 2.5 και Πρότυπο A2.5 του Τίτλου 2 της Σύμβασης MLC).

(2)(α) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), σε περίπτωση που η ευθύνη του πλοιοκτήτη (Κανονισμός 4.2 και Πρότυπο A4.2 του Τίτλου 4 της Σύμβασης MLC ) δεν καλύπτεται από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη με οικονομική εξασφάλιση για κάλυψη/ ικανοποίηση συμβατικής αποζημίωσης αναφορικά με θάνατο ή μακροχρόνια ανικανότητα των ναυτικών η οποία προκαλείται από εργασιακό τραυματισμό, ασθένεια ή κίνδυνο, τότε τέτοια οικονομική εξασφάλιση παρέχεται από τον διαχειριστή πληρώματος.

(β) Γνωστοποίηση καθορίζει τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για υποβολή στο Γενικό Διευθυντή από διαχειριστή πληρώματος και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές απαιτήσεις ούτως ώστε να καταδεικνύεται συμμόρφωση με την παράγραφο (α).

(3) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος πρέπει να μεριμνά για την απόλυτη τήρηση των διεθνών πρότυπων σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης που προβλέπονται από την Σύμβαση MLC.

Μηχανισμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006

37.- Η συμμόρφωση από επιλέξιμο διαχειριστή πληρώματος με τις απαιτήσεις του άρθρου 36 εποπτεύεται από το Γενικό Διευθυντή και τέτοια συμμόρφωση απαιτείται για όλα τα πλοία (κοινοτικά και μη) που βρίσκονται υπό τη διαχείριση πληρώματος, η οποία συμμόρφωση πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:

(α) δυνάμει καταλλήλων ιδιωτικών συμβατικών διευθετήσεων που συνομολογούνται μεταξύ του διαχειριστή πληρώματος και του πλοιοκτήτη, οι οποίες διευθετήσεις πρέπει να αντανακλώνται ρητά στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των ναυτικών που βρίσκονται υπό διαχείριση πληρώματος· οι διευθετήσεις αυτές πρέπει να προβλέπουν για ρητή υποχρέωση του εργοδότη των ναυτικών όπως συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του άρθρου 36∙

(β) κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος υποβάλλει, κατά την έναρξη έκαστου φορολογικού έτους, γραπτή δήλωση προς το Γενικό Διευθυντή, η οποία περιλαμβάνει ρητή αναφορά και ανάληψη υποχρέωσης πως οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) ιδιωτικές συμβατικές διευθετήσεις είτε έχουν συνομολογηθεί είτε πρόκειται να συνομολογηθούν για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος, αναφορικά με όλα τα πλοία και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται υπό διαχείριση πληρώματος του εν λόγω διαχειριστή∙ το πρότυπο του εντύπου που χρησιμοποιείται για τη Δήλωση καθορίζεται με Γνωστοποίηση.

(γ) Εάν διαπιστωθεί από το Γενικό Διευθυντή ότι, δεν έχουν συνομολογηθεί οι κατάλληλες ιδιωτικές συμβατικές διευθετήσεις ή/ και ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 36 του παρόντος Νόμου δεν έχουν τηρηθεί αναφορικά με συγκεκριμένο πλοίο και το πλήρωμα του, οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 54 θα τυγχάνουν εφαρμογής. Εάν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 54 του παρόντος Νόμου, διαπιστωθεί ότι η μη συμμόρφωση παραμένει, τότε σε τέτοια περίπτωση ο μη συμμορφούμενος διαχειριστής πλοίου δεν θα δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία της εξακρίβωσης της μη συμμόρφωσης. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον μη συμμορφούμενο διαχειριστή πλοίου για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να επιλέγει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Γενκού Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου διαχειριστή πλοίου από το σύστημα φόρου χωρητικότητας. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, ο μη συμμορφούμενος διαχειριστής πλοίου διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο δυνάμει του άρθρου 38 του παρόντος Νόμου.

Ποινικά αδικήματα για διαχειριστές πληρώματος

38.-(1) Κάθε διαχειριστής πληρώματος ενταγμένος στο σύστημα φόρου χωρητικότητας που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 36 και 37(γ) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές. Το ίδιο αδίκημα διαπράττει και υπόκειται στις ίδιες ποινές οποιοδήποτε πρόσωπο που συνεργεί, υποβοηθά, συμβουλεύει, ή παρακινεί ένα διαχειριστή πληρώματος στο να παραβεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 36 και 37(γ).

(2) Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να συμβιβάσει εξώδικα ένα αδίκημα που διαπράχθηκε όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) και δύναται επίσης πριν την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, να συμβιβάσει οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα που λήφθηκαν δυνάμει του εν λόγω εδαφίου, υπό τέτοιους όρους τους οποίους, κατά τη διακριτική του εξουσία, θεωρήσει ως πρέποντες, με πλήρη εξουσία να αποδεχθεί, από το πρόσωπο που υπέχει ευθύνη, την καταβολή χρηματικής πληρωμής που να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ποινής στην οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι υπόκειται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) για τέτοιο αδίκημα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιο πάνω, όπου διαχειριστής πληρώματος καταδικάζεται για οποιοδήποτε αδίκημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, ο εν λόγω διαχειριστής πληρώματος δεν θα δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον εν λόγω διαχειριστή πληρώματος για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να επιλέγει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Γενικού Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου διαχειριστή πληρώματος από το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

Επιπρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις διαχειριστών πλοίων που παρέχουν μόνο υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης

39. Διαχειριστής πλοίου ο οποίος παρέχει μόνο υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης πρέπει να έχει πιστοποιηθεί με βάση τον Κώδικα ISM (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) από την αρμόδια αρχή των Κρατών σημαίας των πλοίων στα οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και πρέπει να αναφέρεται ως εταιρεία διαχείρισης πλοίου στα σχετικά Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ασφάλειας των εν λόγω πλοίων.

Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για μη κοινοτικά πλοία σημαίας που περιλαμβάνεται στους καταλόγους του Μνημονίου των Παρισίων

40.-(1) Ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας επιλέξιμων μη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν μέρος στόλου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 28(2) και 35, αυξάνεται -

(α) κατά 30 τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων·

(β) κατά 60 τοις εκατό (60%), σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει ότι κατά πόσο μια σημαία περιλαμβάνεται στη Γκρίζα Λίστα ή στη Μαύρη Λίστα του Μνημονίου των Παρισίων, με βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνημονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας.