ΜΕΡΟΣ ΧII ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Φόρος κατανάλωσης σε άλλα προϊόντα του Τέταρτου Παραρτήματος

100. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόρος κατανάλωσης σε άλλα προϊόντα τα οποία καθορίζονται ειδικά στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται σε αυτό το Παράρτημα απέναντι από κάθε προϊόν αντίστοιχα.

Φορολογητέα αξία

101. Όταν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης κατ’ αξία στα άλλα προϊόντα, η φορολογητέα αξία καθορίζεται:

(α) στην περίπτωση εισαγομένων προϊόντων ή προϊόντων προερχομένων από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(β) στην περίπτωση προϊόντων επιτόπιας παραγωγής, με βάση τη τιμή την οποία δυνατόν να αποκομίσουν τα προϊόντα πωλούμενα στην ελεύθερη αγορά μεταξύ ανεξάρτητου αγοραστή και πωλητή κατά την έκδοση ή μετακίνηση των προϊόντων από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Τέταρτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

Εξουσία επιστροφής του φόρου κατανάλωσης

102. Όταν προϊόντα του παρόντος Μέρους παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη ή άμεση η προμήθεια των προϊόντων αυτών από αφορολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σε αυτά.

Άδεια κατασκευής αεριούχων αναψυκτικών ποτών

103. [Διαγράφηκε]
Συσκευές δοσομετρικής άντλησης αεριούχων αναψυκτικών ποτών

104. [Διαγράφηκε]
Άδεια κατασκευής άλλων προϊόντων

105. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει άλλα προϊόντα, εξαιρουμένων των προϊόντων που υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή φόρου κατανάλωσης, εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή, με την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών˙ η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου από την έκδοσή της μηνός Δεκεμβρίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο αυτό αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δημοσίων προσόδων.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης χωρίς να κατέχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός, σκεύη και υλικά κατασκευής των προϊόντων αυτών τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του, υπόκεινται σε δήμευση.

Εξουσία έκδοσης γνωστοποιήσεων που αφορούν την κατασκευή άλλων προϊόντων

106. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια που διέπουν την κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση των άλλων προϊόντων καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την καταβολή των φόρων κατανάλωσης.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και οποιαδήποτε αντικείμενα, είδη ή προϊόντα, αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα, υπόκεινται σε δήμευση.

Εναπόθεση και προσωρινή μετακίνηση επιτοπίως παραγομένων άλλων προϊόντων

107. Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει όπως άλλα προϊόντα εναποτεθούν μετά την παραγωγή τους στη Δημοκρατία σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ή μετακινηθούν προσωρινά από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής τους χωρίς την καταβολή του αναλογούντος σ’ αυτά φόρου κατανάλωσης.

Εναπόθεση προϊόντων του Τέταρτου Παραρτήματος που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

108. Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως άλλα κοινοτικά προϊόντα, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, εναποτεθούν σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης.

Απώλειες και ελλείμματα

109. Οι διατάξεις των εδαφίων (5), (6), (7) και (9) του άρθρου 5 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των προϊόντων του παρόντος Μέρους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει σε γνωστοποίησή του ο Διευθυντής.