Φορολογητέα αξία

101. Όταν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης κατ’ αξία στα άλλα προϊόντα, η φορολογητέα αξία καθορίζεται:

(α) στην περίπτωση εισαγομένων προϊόντων ή προϊόντων προερχομένων από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(β) στην περίπτωση προϊόντων επιτόπιας παραγωγής, με βάση τη τιμή την οποία δυνατόν να αποκομίσουν τα προϊόντα πωλούμενα στην ελεύθερη αγορά μεταξύ ανεξάρτητου αγοραστή και πωλητή κατά την έκδοση ή μετακίνηση των προϊόντων από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Τέταρτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.