Φόρος κατανάλωσης σε άλλα προϊόντα του Τέταρτου Παραρτήματος

100. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόρος κατανάλωσης σε άλλα προϊόντα τα οποία καθορίζονται ειδικά στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται σε αυτό το Παράρτημα απέναντι από κάθε προϊόν αντίστοιχα.