Αποταμίευση και προσωρινή μετακίνηση επιτοπίως παραγομένων άλλων προϊόντων

107. Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει όπως άλλα προϊόντα εναποτεθούν μετά την παραγωγή τους στη Δημοκρατία σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ή μετακινηθούν προσωρινά από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής τους χωρίς την καταβολή του αναλογούντος σ’ αυτά φόρου κατανάλωσης.