Απώλειες και ελλείμματα

109. Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 13 που αφορούν την καταβολή ή μη του φόρου κατανάλωσης λόγω απωλειών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των προϊόντων του παρόντος Μέρους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.