Απώλειες και ελλείμματα

109. Οι διατάξεις του εδαφίου (1Β) του άρθρου 5 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των προϊόντων του παρόντος Μέρους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει σε γνωστοποίησή του ο Διευθυντής.