Απώλειες και ελλείμματα

109. Οι διατάξεις των εδαφίων (5), (6), (7) και (9) του άρθρου 5 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των προϊόντων του παρόντος Μέρους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει σε γνωστοποίησή του ο Διευθυντής.