Αποταμίευση προϊόντων του Τέταρτου Παραρτήματος που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

108. Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως άλλα κοινοτικά προϊόντα, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, εναποτεθούν σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης.