Άδεια κατασκευής αεριούχων αναψυκτικών ποτών

103. (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει αεριούχα αναψυκτικά ποτά, εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή, με την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών˙ η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου από την έκδοσή της μηνός Δεκεμβρίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δημοσίων προσόδων.

(3) Η άδεια κατασκευής αεριούχων αναψυκτικών ποτών εξουσιοδοτεί τον κατασκευαστή αεριούχων αναψυκτικών ποτών όπως εμπορεύεται χονδρικά αεριούχα αναψυκτικά ποτά δικής του κατασκευής στο αδειούχο υποστατικό του.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει αεριούχα αναψυκτικά ποτά, χωρίς να κατέχει άδεια σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα αεριούχα αναψυκτικά ποτά αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, τα δε αεριούχα αναψυκτικά ποτά ή τα αγγεία, σκεύη και υλικά κατασκευής αεριούχων αναψυκτικών ποτών τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του, υπόκεινται σε δήμευση.