Συσκευές δοσομετρικής άντλησης αεριούχων αναψυκτικών ποτών

104. (1) Ο Διευθυντής, δύναται να επιτρέπει την κατασκευή και διάθεση αεριούχων αναψυκτικών ποτών με τη χρήση συστημάτων δοσομετρικής άντλησης αεριούχων αναψυκτικών ποτών, με την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζομένων ετήσιων τελών:

Νοείται ότι ο τύπος και οι προδιαγραφές των συστημάτων δοσομετρικής αντλήσεως αεριούχων αναψυκτικών ποτών που θα χρησιμοποιούνται θα τυγχάνουν της προηγούμενης έγκρισης του Διευθυντή.

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής κατά την παραχώρηση έγκρισης για χρήση τέτοιων συστημάτων δοσομετρικής άντλησης αεριούχων αναψυκτικών ποτών, θα δύναται κατά την κρίση του να επιβάλλει όρους που θα διέπουν την κατασκευή αεριούχων αναψυκτικών με το σύστημα δοσομετρικής άντλησης προς εξασφάλιση των καταβλητέων φόρων καταναλώσεως στα αεριούχα αναψυκτικά ποτά.

(2) Εάν μετά την έγκριση λειτουργίας συστήματος δοσομετρικής άντλησης αεριούχων αναψυκτικών ποτών ο κάτοχός του προβεί σ’ οποιαδήποτε μετατροπή ή επέμβαση σ΄αυτό, χωρίς προηγούμενη άδεια του Διευθυντή, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει οποιοδήποτε όρο ή οδηγία που εκδόθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες.