Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί Αναθεωρημένου Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (EE L 237, 21.9.2000 σ.1),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμος του 2004.

Ορισμοί

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Κανονισμός 1980/2000 σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί Αναθεωρημένου Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον Κανονισμό 761/2001.

Αρμόδια αρχή

3. Για σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1980/2000 ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο Υπουργός.

Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως η Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΕΑΟΣ.

(2) Η ΣΕΑΟΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπο του ως πρόεδρο·

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου ο οποίος διορίζεται από τον Διευθυντή του Γενικού Χημείου·

(δ) έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου ο οποίος διορίζεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου·

(ε) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών·

(στ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων·

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Ο.Ε.Β.) ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Ο.Ε.Β. και

(η) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του (Κ.Ε.Β.Ε.) .

(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί της ΣΕΑΟΣ και απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστον τρία μέλη, τα οποία δεν προέρχονται μόνο από κρατικές υπηρεσίες.

(4) Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός 14 ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος από μέλος της ΣΕΑΟΣ.

(5) Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας και θα πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες σε σχέση με τα θέματα που θα εξεταστούν.

Αρμοδιότητες

5.-(1) Η ΣΕΑΟΣ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την αρμόδια αρχή και γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα θέματα:

(α) τη διαδικασία απονομής του Οικολογικού Σήματος όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό 1980/2000,

(β) την απονομή του οικολογικού σήματος σε έναν οργανισμό,

(γ) την προώθηση και προβολή του οικολογικού σήματος στην βιομηχανία, τις υπηρεσίες, το εμπόριο και τους καταναλωτές,

(δ) την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για την υιοθέτηση κριτηρίων για νέες ομάδες προϊόντων,

(ε) την αναπροσαρμογή των τελών που καθορίζονται με βάση το Άρθρο 8, και

(στ) την προώθηση των σκοπών του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού σήματος.

Κατευθυντήριες γραμμές

6. Η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης για κάθε κατηγορία προϊόντων τα οποία εγκρίνονται σύμφώνα με τις διαδικασίες καθορισμού, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού 1980/2000·

Χρήση οικολογικού σήματος

7.-(1) Οι όροι χρήσης του οικολογικού σήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού 1980/2000 καλύπτονται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του αιτητή.

(2) Ο Υπουργός δύναται με, διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει το πρότυπο της σύμβασης που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Τέλη

8. Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει το τέλος αίτησης και το ετήσιο τέλος για το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Κανονισμού 1980/2000 και σύμφωνα με τις αποφάσεις που κατά καιρούς εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποινές

9. Πρόσωπο το οποίο,

(α) χρησιμοποιεί οικολογικό σήμα όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 1980/2000 χωρίς να του έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα για το συγκεκριμένο προϊόν, ή

(β) δηλώνει ψευδή στοιχεία για σκοπούς εξασφάλισης οικολογικού σήματος για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση, ιδίως σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος.

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε ποινή προστίμου η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
12 του Ν.189(Ι)/2004Κατάργηση

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.184(I)/2011], ο περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμος του 2004 καταργείται.

Σημείωση
13 του Ν.184(I)/2011Μεταβατικές διατάξεις

(1) Ο δυνάμει του άρθρου 12 καταργηθείς νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.189(I)/2004] εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί δυνάμει του Άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης αυτών, εξαιρουμένων των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου περί τελών.

(2) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του 184(I)/2011], οι συμβάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υπόκεινται στα τέλη που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του 184(I)/2011].