Χρήση οικολογικού σήματος

7.-(1) Οι όροι χρήσης του οικολογικού σήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού 1980/2000 καλύπτονται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του αιτητή.

(2) Ο Υπουργός δύναται με, διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει το πρότυπο της σύμβασης που αναφέρεται στο εδάφιο (1).