Κατευθυντήριες γραμμές

6. Η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης για κάθε κατηγορία προϊόντων τα οποία εγκρίνονται σύμφώνα με τις διαδικασίες καθορισμού, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού 1980/2000·