Αρμοδιότητες

5.-(1) Η ΣΕΑΟΣ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την αρμόδια αρχή και γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα θέματα:

(α) τη διαδικασία απονομής του Οικολογικού Σήματος όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό 1980/2000,

(β) την απονομή του οικολογικού σήματος σε έναν οργανισμό,

(γ) την προώθηση και προβολή του οικολογικού σήματος στην βιομηχανία, τις υπηρεσίες, το εμπόριο και τους καταναλωτές,

(δ) την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για την υιοθέτηση κριτηρίων για νέες ομάδες προϊόντων,

(ε) την αναπροσαρμογή των τελών που καθορίζονται με βάση το Άρθρο 8, και

(στ) την προώθηση των σκοπών του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού σήματος.