Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως η Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΕΑΟΣ.

(2) Η ΣΕΑΟΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπο του ως πρόεδρο·

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου ο οποίος διορίζεται από τον Διευθυντή του Γενικού Χημείου·

(δ) έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου ο οποίος διορίζεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου·

(ε) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών·

(στ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων·

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Ο.Ε.Β.) ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Ο.Ε.Β. και

(η) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του (Κ.Ε.Β.Ε.) .

(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί της ΣΕΑΟΣ και απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστον τρία μέλη, τα οποία δεν προέρχονται μόνο από κρατικές υπηρεσίες.

(4) Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός 14 ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος από μέλος της ΣΕΑΟΣ.

(5) Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας και θα πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες σε σχέση με τα θέματα που θα εξεταστούν.