Αρμόδια αρχή

3. Για σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1980/2000 ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο Υπουργός.