Ορισμοί

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Κανονισμός 1980/2000 σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί Αναθεωρημένου Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον Κανονισμό 761/2001.