Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμος του 2004.