Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί Αναθεωρημένου Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (EE L 237, 21.9.2000 σ.1),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: