Τέλη

8. Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει το τέλος αίτησης και το ετήσιο τέλος για το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Κανονισμού 1980/2000 και σύμφωνα με τις αποφάσεις που κατά καιρούς εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.