Ποινές

9. Πρόσωπο το οποίο,

(α) χρησιμοποιεί οικολογικό σήμα όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 1980/2000 χωρίς να του έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα για το συγκεκριμένο προϊόν, ή

(β) δηλώνει ψευδή στοιχεία για σκοπούς εξασφάλισης οικολογικού σήματος για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση, ιδίως σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος.

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε ποινή προστίμου η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες.