ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίον εφαρμογής

3. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 μέχρι 10, ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε αναθέτων φορέας που ασκεί δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 4, σκοπεί στη σύναψη σύμβασης προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2.

Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4. Στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου εμπίπτουν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Η παροχή ή η λειτουργία σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής-

(i) Πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που η εν λόγω δραστηριότητα συνδέεται με έργα υδραυλικής μηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης, εφόσον ο όγκος του νερού που προορίζεται για εφοδιασμό σε πόσιμο νερό υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου νερού που διατίθεται για τα εν λόγω έργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης ή συνδέεται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων, ή

(ii) ηλεκτρισμού, ή

(iii) αερίου ή θερμότητας,

ή ο εφοδιασμός τέτοιων σταθερών δικτύων με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα:

Νοείται ότι ο εφοδιασμός με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα, δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσία στο κοινό από μέρους αναθέτοντος φορέα άλλου από τις δημόσιες αρχές, δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου (α) όταν-

(i) Στην περίπτωση του πόσιμου νερού ή του ηλεκτρισμού-

(Α) Η παραγωγή πόσιμου νερού ή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, και

(Β) ο εφοδιασμός του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου νερού ή ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου·

(ii) στην περίπτωση του αερίου ή της θερμότητας -

(A) Η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, και

(B) ο εφοδιασμός του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και δεν υπερβαίνει το 20% του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου·

(β) η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, με σκοπό-

(i) Την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, ή

(ii) την παροχή -

(Α) Αερολιμένων, ή

(Β) θαλάσσιων ή ποτάμιων λιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών,

σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς·

(γ) η λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με-

(i) Σιδηρόδρομο, ή

(ii) αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο,

όταν, οι εν λόγω υπηρεσίες μεταφορών παρέχονται με τους όρους λειτουργίας που ορίζονται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας:

Νοείται ότι, η παροχή στο κοινό υπηρεσιών μεταφορών μέσω λεωφορείου δε θεωρείται ως δραστηριότητα, κατά την πιο πάνω έννοια, όταν άλλοι φορείς μπορούν ελεύθερα να παρέχουν την υπηρεσία αυτή είτε σε ακαθόριστη είτε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με τους ίδιους όρους στους οποίους υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς·

(δ) η παροχή ή η λειτουργία δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό.

Aπόρρητες και λοιπές συμβάσεις

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρέσει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου τις συμβάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυτό ως απόρρητες, ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή δημοσιευμένες διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της Δημοκρατίας.

Συμβάσεις δυνάμει διεθνών κανόνων

6. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει-

(α) Διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη, μεταξύ της Δημοκρατίας και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και η οποία αφορά προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες ή διαγωνισμούς μελετών που προορίζονται για την πραγματοποίηση ή εκμετάλλευση ενός έργου ή σχεδίου από κοινού από τα υπογράφοντα κράτη. Η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε προαναφερόμενη συμφωνία·

(β) διεθνούς συμφωνίας της οποίας η σύναψη συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά επιχειρήσεις της Δημοκρατίας ή μίας τρίτης χώρας·

(γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

Συμβάσεις υπηρεσιών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

7. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε φορέα που είναι ο ίδιος δημόσια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που του παρέχεται δυνάμει νομοθετικών ή δημοσιευμένων διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη.

Ειδικές εξαιρέσεις

8. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών-

(α) Που έχουν ως αντικείμενο την κτήση ή μίσθωση, με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα, γης, υφιστάμενων κτιρίων ή άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας ή σχετικά με άλλα δικαιώματα επ’ αυτών, εκτός από τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση κτήσης ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή·

(β) φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειοδοποίησης και τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου·

(γ) διαιτησίας και συμβιβασμού·

(δ) που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση, μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων·

(ε) απασχόλησης·

(ζ) έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, εφόσον ο αναθέτων φορέας καταβάλει πλήρη αμοιβή για την παροχή των εν λόγων υπηρεσιών.

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

9.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών-

(α) Τις οποίες αναθέτει ένας αναθέτων φορέας σε μια συνδεδεμένη επιχείρηση·

(β) που ανατίθενται από μια κοινή επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί από πολλούς αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 σε έναν απ' αυτούς τους αναθέτοντες φορείς ή σε επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς,

εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε αυτή η συνδεδεμένη επιχείρηση στην Κοινότητα κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των υπηρεσιών, προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται:

Νοείται ότι, όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται από περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Κοινότητα που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των επιχειρήσεων αυτών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου (1):

(α) Τις επωνυμίες των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων,

(β) τη φύση και την αξία των εν λόγω συμβάσεων υπηρεσιών,

(γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Γενικές εξαιρέσεις

10.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στις συμβάσεις ή στους διαγωνισμούς μελετών που συνάπτουν ή οργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς για σκοπούς άλλους από την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν τη φυσική εκμετάλλευση ενός δικτύου ή μιας γεωγραφικής περιοχής στην Κοινότητα·

(β) στις συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή μίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα·

(γ) στις συμβάσεις που συνάπτει ένας αναθέτων φορέας που ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 4(δ) προκειμένου περί αγορών προοριζομένων αποκλειστικά για να επιτρέψουν στον αναθέτοντα φορέα την παροχή μίας ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια γεωγραφική περιοχή και υπό τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες·

(δ) στις συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται-

(i) Στο άρθρο 4(α)(i), για την αγορά νερού·

(ii) στα άρθρα 4(α)(ii) ή (iii) και 4(β)(i), για τον εφοδιασμό ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, οποιαδήποτε δραστηριότητα και όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων και τις υπηρεσίες που θεωρούν ότι αποκλείονται από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου δυνάμει του εδαφίου (1)(α) και (β) και (γ), αντίστοιχα.