ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Κατώτατα όρια

11.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εφ’ εξής καλούμενος ως «ΦΠΑ», είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί --

(α) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(δ) -

(i) σε 600 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών·

(ii) σε 5 000 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις έργων·

(β) στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4(α)(i) ή (ii), 4(β)(ii) και 4(γ)(ii) -

(i) Στο ισόποσο σε Ευρώ των 400 000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (Special Drawing Rights - SDRs), για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙΙ, εκτός από τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8, και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς βάσει της ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526·

(ii) σε 400 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις υπηρεσιών, εκτός των αναφερομένων στην υποπαράγραφο (i)·

(iii) στο ισόποσο σε Ευρώ των 5 000 000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων, για τις συμβάσεις έργων·

(γ) στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4(α)(iii), 4(β)(i) και 4(γ)(i)-

(i) Σε 400 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών·

(ii) σε 5 000 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις έργων.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τους αναθέτοντες φορείς για την αντίστοιχη αξία σε λίρες του ποσού των Eιδικών Tραβηκτικών Δικαιωμάτων και των Ευρώ, που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τη χρονική διάρκεια ισχύος των ισοτιμιών και για κάθε μεταβολή τους από τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας.

(β) Η αξία σε εθνικά νομίσματα των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων αναθεωρείται ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 1996. Η εν λόγω αξία υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ευρώ, και του Ευρώ, εκφραζόμενη σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα, κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου.

(γ) Η αξία που ορίζεται στην παράγραφο (β) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.

Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων προμηθειών

12.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται -

(α) Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 12 μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για όλη τη διάρκειά της ή, εφόσον η διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία·

(β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή όταν η διάρκειά τους δεν μπορεί να καθοριστεί, το προβλεπόμενο σύνολο των πληρωμών που πρέπει να καταβληθούν κατά τα πρώτα 4 έτη.

(2) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται-

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία ανάλογων διαδοχικών συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, κατά το δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους 12 μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης,

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της ανάθεσης της πρώτης σύμβασης ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους 12 μήνες.

(3) Όταν μια προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία του κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα.

(4) Όταν μια προτεινόμενη σύμβαση προμηθειών προβλέπει ρητά δικαιώματα προαιρέσεως (option), ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης πρέπει να λαμβάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό της αγοράς, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της μίσθωσης ή της μίσθωσης-πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως.

(5) Η επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με πρόθεση να παρακαμφθεί, όσον αφορά στην εν λόγω σύμβαση, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ούτε μπορούν να κατατέμνονται οι συμβάσεις με πρόθεση την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων έργων

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12(5), ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης έργου, λαμβάνεται η συνολική αξία του έργου.

(2) Όταν ένα έργο υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα:

Νοείται ότι οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 για τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη του ποσού σε λίρες που αντιστοιχεί σε 1.000.000 Ευρώ, εφόσον το άθροισμα της αξίας αυτών των τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας του συνόλου των τμημάτων.

(3) Για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 11, οι αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων έργων, την αξία όλων των προμηθειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων και τις οποίες θέτουν στη διάθεση του εργολήπτη.

(4) Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης σύμβασης έργου δεν μπορεί να προστεθεί στην αξία αυτής της σύμβασης έργου, με αποτέλεσμα η κτήση αυτών των προμηθειών ή υπηρεσιών να εξαιρείται της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων υπηρεσιών

14.-(1) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή του παρέχοντος υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12(5).

(2) Όταν μια σύμβαση υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθεί προβλέπει ρητά δικαιώματα προαιρέσεως, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό της αγορά, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της μίσθωσης ή της μίσθωσης-πώλησης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως.

(3) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη -

(α) Όσον αφορά στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο ασφάλιστρο·

(β) όσον αφορά στις τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(γ) όσον αφορά στις συμβάσεις που προϋποθέτουν την εκπόνηση μελέτης, οι καταβλητέες αμοιβές ή προμήθειες.

(4) Όταν μια υπηρεσία υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία του κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα.

(5) Στην περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών για τις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών λαμβάνεται -

(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης για όλη τη διάρκειά της·

(β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(6) Στην περίπτωση τακτικά επαναλαμβανόμενων συμβάσεων υπηρεσιών ή συμβάσεων υπηρεσιών που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών λαμβάνεται-

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία παρόμοιων συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν για την ίδια κατηγορία υπηρεσιών κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους 12 μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παροχής ή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Υπολογισμός της αξίας μικτών συμβάσεων

15. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 12, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης που περιλαμβάνει συγχρόνως υπηρεσίες και προμήθειες, πρέπει να βασίζεται στη συνολική αξία των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από την επιμέρους αξία τους, περιλαμβανομένης και της αξίας των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.

Υπολογισμός της αξίας συμφωνίας-πλαισίου

16. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 12, ο υπολογισμός της αξίας μιας συμφωνίας-πλαισίου, πρέπει να βασίζεται στη μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη περίοδο.