ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμφωνίες-πλαίσια

17.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν τις συμφωνίες-πλαίσια ως συμβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 και να εφαρμόζουν για την ανάθεσή τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27 κατά την υπ' αυτών σύναψη συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

(3) Όταν η συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27, κατά την υπ’ αυτών σύναψη συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να χρησιμοποιούν καταχρηστικά τις συμφωνίες-πλαίσια με αποτέλεσμα να παρακωλύουν, περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Διαγωνισμοί μελετών

18.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς μελετών, που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία των οποίων, εκτός ΦΠΑ, ή το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες, είναι ίσο ή ανώτερο του κατώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 11(1)(α)(i) ή στο άρθρο 11(1)(β)(i) ή (ii) ή στο άρθρο 11(1)(γ)(i), ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και ανακοινώνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

(3) Η συμμετοχή σε διαγωνισμό μελετών δεν μπορεί να περιορίζεται -

(α) Στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας,

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι, με βάση τους νόμους της Δημοκρατίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(4) Στις περιπτώσεις που οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

(5) Η κριτική επιτροπή διαγωνισμού μελετών συγκροτείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής, πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ένα ισοδύναμο προσόν. Η κριτική επιτροπή λειτουργεί αυτόνομα κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά την παροχή γνωμοδοτήσεων, οι οποίες εκδίδονται σε σχέση με τις μελέτες που υποβάλλονται κατά τρόπο ανώνυμο, και οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στα κριτήρια που απαριθμούνται στην προκήρυξη που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.