ΜΕΡΟΣ V ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έγγραφα προσφορών

19. Οι αναθέτοντες φορείς συντάσσουν για κάθε σύμβαση έγγραφα προσφορών στα οποία καθορίζονται και συμπληρώνονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναθέτοντες φορείς εισάγουν τεχνικές προδιαγραφές μόνο σύμφωνα με το άρθρο 20 και, σε περίπτωση που αποδέχονται εναλλακτικές προσφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21.

Τεχνικές προδιαγραφές

20.-(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στα κείμενα γενικού περιεχομένου ή στα έγγραφα προσφορών κάθε σύμβασης.

(2) Με την επιφύλαξη των σχετικών νομοθεσιών που ισχύουν στη Δημοκρατία, και εφόσον οι νομοθεσίες αυτές συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται από τους αναθέτοντες φορείς με παραπομπή σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον υπάρχουν.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή του εδαφίου (2)-

(α) Εάν είναι τεχνικώς αδύνατον να αποδειχτεί κατά ικανοποιητικό τρόπο η πιστότητα ενός προϊόντος προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές·

(β) εάν η εφαρμογή του θίγει την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύει σε εναρμόνιση με τις πράξεις της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 86/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το αρχικό στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό» και «Οδηγία 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών»·

(γ) εάν, κατά την προσαρμογή των υφιστάμενων πρακτικών στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι ευρωπαϊκές αυτές προδιαγραφές θα υποχρέωναν τον αναθέτοντα φορέα να χρησιμοποιεί προϊόντα ή υλικά ακατάλληλα για τις εν χρήσει εγκαταστάσεις του ή που θα συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, ευρωπαϊκές προδιαγραφές·

(δ) εάν η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή προδιαγραφή δεν ενδείκνυται για την ειδικά μελετώμενη εφαρμογή ή εάν δεν λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από τη θέσπισή της. Οι αναθέτοντες φορείς που προσφεύγουν στην παρέκκλιση αυτή γνωστοποιούν στον αρμόδιο οργανισμό τυποποίησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό εξουσιοδοτημένο να αναθεωρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν είναι οι ενδεδειγμένες και ζητούν την αναθεώρησή τους·

(ε) εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία για το οποίο δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

(4) Ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται, στο μέτρο του δυνατού, με παραπομπή στα άλλα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν τις πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων. Για το σκοπό αυτό, δίδουν προτεραιότητα στις προδιαγραφές που ορίζουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις παρά ως προς τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή περιγραφής, εκτός εάν έχουν αντικειμενικούς λόγους να θεωρούν ότι η χρησιμοποίηση τέτοιων προδιαγραφών δεν είναι ενδεδειγμένη για την εκτέλεση της σύμβασης.

(6) Απαγορεύεται η εισαγωγή, στους όρους μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους, και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους οικονομικούς φορείς, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης. Απαγορεύεται ιδιαίτερα η αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, καθώς και η αναφορά σε ορισμένη καταγωγή ή ορισμένη παραγωγή, εκτός των περιπτώσεων όπου οι αναθέτοντες φορείς αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω προδιαγραφών που να είναι επαρκώς ακριβείς και κατανοητές σε όλους τους ενδιαφερόμενους, νοουμένου ότι η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο».

(7) Τυχόν εφαρμογή από μέρους των αναθέτοντων φορέων των διατάξεων του εδαφίου (3) αναφέρεται στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται δυνάμει του άρθρου 30(1)(α) ή του άρθρου 30(3)(α).

(8)(α) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης και υποβάλλουν σχετική αίτηση, τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται συστηματικά στις συμβάσεις προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών που αναθέτουν, ή τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες σκοπεύουν να αναφερθούν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής ενημερωτικής προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 29.

(β) Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που είναι δυνατόν να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

Εναλλακτικές προσφορές

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να αναφέρουν στα έγγραφα προσφορών κατά πόσον επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απορρίψουν την υποβολή εναλλακτικής προσφοράς αποκλειστικά και μόνο επειδή έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί σε συνάρτηση με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή ακόμη σε συνάρτηση με αναγνωρισμένες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνες με τις βασικές απαιτήσεις κατά την έννοια της πράξης της Κοινότητας με τίτλο « Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, όσον αφορά στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών».

Υπεργολαβία

22. Στα έγγραφα προσφορών, ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από τον προσφέροντα να προσδιορίσει στην προσφορά του, το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, χωρίς τούτο να επηρεάζει την ευθύνη του κυρίως προσφέροντα.

Διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

23.-(1) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων υπηρεσιών και των συμβάσεων έργων, ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα προσφορών την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι προσφέροντες μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης του έργου ή παροχής των υπηρεσιών.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 43, ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ζητά από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στο χώρο εκτέλεσης των έργων ή παροχής των υπηρεσιών.