ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και μη διακρίσεως

34. Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της μη διακρίσεως λόγω ιθαγένειας έναντι άλλων οικονομικών φορέων.

Εχεμύθεια

35.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που τους παρέχονται από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφορών.

(2) Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέων, καθώς και κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.

Οικονομικοί φορείς

36.-(1) Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές ή να διαπραγματεύονται. Η μετατροπή των κοινοπραξιών αυτών σε συγκεκριμένη νομική μορφή δεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί ως προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς ή τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εξασφαλίσει τη μετατροπή αυτή εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η μετατροπή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

(2) Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, οι οποίοι έχουν δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι, το δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται για το μόνο λόγο ότι δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

Νοείται ότι ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων στα οποία θα ανατεθεί η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

37. Κατά τη σύναψη συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς εφαρμόζονται στις σχέσεις κρατών μελών εξίσου ευνοϊκοί όροι με τους όρους που εφαρμόζονται κατ’ εφαρμογή της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων στους οκονομικούς φορείς τρίτων χωρών.

Υποβολή προσφορών

38. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς είτε απευθείας είτε ταχυδρομικά. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών με κάθε άλλο μέσο, εφόσον εξασφαλίζεται-

(α) Ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της,

(β) ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους,

(γ) όπου κρίνεται απαραίτητο για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές επιβεβαιώνονται, το συντομότερο δυνατόν, είτε γραπτώς, είτε με την αποστολή πιστού αντιγράφου,

(δ) ότι το άνοιγμα των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.

Κοινοί κανόνες συμμετοχής

39.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους που θα υποβάλουν προσφορά σε μια κλειστή διαδικασία ή που θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, οφείλουν να προβαίνουν στην επιλογή των υποψηφίων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων που έχουν καθορίσει και που βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

(2) Τα κριτήρια αποκλεισμού που οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τα κριτήρια που απαριθμούνται πιο κάτω:

(α) Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό·

(β) έχει κινηθεί εναντίον του οικονομικού φορέα διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού·

(γ) ο οικονομικός φορέας έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου·

(δ) ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να διαπιστώσουν με οποιοδήποτε μέσο οι αναθέτοντες φορείς·

(ε) ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος·

(στ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή φόρων και, τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία·

(ζ) ο οικονομικός φορέας είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 40.

(3) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα κριτήρια αποκλεισμού είναι δυνατό να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων σε επίπεδο που δικαιολογείται από την ανάγκη εξισορρόπησης των ειδικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τα μέσα που απαιτεί η ολοκλήρωσή της.

(4) Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού.

Πιστοποιητικά

40. Εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτήσουν την υποβολή πιστοποιητικών τήρησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους των παρεχόντων υπηρεσίες ορισμένων προτύπων διαχείρισης της ποιότητας, πρέπει να γίνεται παραπομπή σε συστήματα διαχείρισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ ISO 9000 και πιστοποιούμενα από οργανισμούς που ακολουθούν τη σειρά Κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ 45000:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες στα κράτη μέλη:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα ποιοτικής εγγύησης στην περίπτωση που οι παρέχοντες υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ή να εξασφαλίσουν αυτά μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες.