ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σύστημα προεπιλογής

41.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να καταρτίζουν και να διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων, το οποίο να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αυτών να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή αίτηση για προεπιλογή.

(2) Το σύστημα προεπιλογής, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια προεπιλογής, βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες. Ο αναθέτων φορέας παραπέμπει στα ευρωπαϊκά πρότυπα κάθε φορά που τα τελευταία είναι τα ενδεδειγμένα. Τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν, εάν παρίσταται ανάγκη, να αναπροσαρμόζονται.

(3) Τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής παρέχονται, κατόπιν αιτήσεως, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και κοινοποιείται σ' αυτούς οποιαδήποτε τυχόν αναπροσαρμογή αυτών.

(4) Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα ονόματα αυτών των τρίτων φορέων ή οργανισμών.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν στους αιτούντες, εντός εύλογης προθεσμίας, την απόφαση που λαμβάνει σχετικά με την αίτηση προεπιλογής τους και, σε περίπτωση που για την απόφαση αυτή απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης προεπιλογής, ενημερώνουν τον αιτούντα, μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή της αίτησής του, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

(6) ΄Οταν οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν απόφαση ως προς την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής, δε δύνανται να -

(α) Επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, τους οποίους δεν επιβάλλουν σε άλλους,

(β) απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματα ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη διαθέσιμες αντικειμενικές αποδείξεις.

(7) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν τους αιτούντες, των οποίων η αίτηση προεπιλογής απορρίφθηκε, για την απόφαση αυτή και για τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι απόρριψης μιας αίτησης προεπιλογής πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(8) Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων, το οποίο μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης για την οποία ισχύει η προεπιλογή.

(9) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ανακαλέσουν την προεπιλογή ενός οικονομικού φορέα, μόνο όταν αυτός παύει να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν προηγουμένως γραπτώς στον οικονομικό φορέα την πρόθεση ανάκλησης της προεπιλογής του και το λόγο ή τους λόγους της προτιθέμενης ανάκλησης.

(10) Για το σύστημα προεπιλογής οι αναθέτοντες φορείς συντάσσουν προκήρυξη σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και αναφέρει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής και τις λεπτομέρειες της συμμόρφωσης προς τους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα προεπιλογής έχει διάρκεια άνω των 3 ετών, η προκήρυξη δημοσιεύεται ετησίως, ενώ όταν έχει μικρότερη διάρκεια, αρκεί η αρχική προκήρυξη.