ΜΕΡΟΣ Χ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων

42.-(1) Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τις συμβάσεις τους είναι-

(α) Είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή·

(β) είτε, όταν η σύμβαση ανατίθεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, διάφορα κριτήρια που μεταβάλλονται ανάλογα με τη σύμβαση, και περιλαμβάνουν την τιμή, την ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης, το κόστος λειτουργίας, την αποδοτικότητα, την ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια, την ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τα ανταλλακτικά και την ασφάλεια εφοδιασμού:

Νοείται ότι για τις συμβάσεις υπηρεσιών τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων στη Δημοκρατία που ισχύουν και διέπουν την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών.

(2) ΄Οταν η σύμβαση πρόκειται να ανατεθεί στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα προσφορών ή στην προκήρυξη της σύμβασης, όλα τα κριτήρια ανάθεσης τα οποία πρόκειται να ληφθούν υπόψη και, εάν είναι δυνατόν, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

43.-(1) Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, ο αναθέτων φορέας, πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς την υποβολή εντός εύλογης προθεσμίας που αυτός καθορίζει διευκρινίσεων ως προς τα επιμέρους στοιχεία των προσφορών, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες και επαληθεύει τα στοιχεία αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες επεξηγήσεις.

(2) Ο αναθέτων φορέας μπορεί να λαμβάνει υπόψη επεξηγήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που ο προσφέρων διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης ή την πρωτοτυπία του προτεινόμενου από τον προσφέροντα προϊόντος ή έργου.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απορρίπτουν τις προσφορές που είναι ασυνήθιστα χαμηλές λόγω της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, παρά μόνον εάν συμβουλεύτηκαν τον προσφέροντα και αυτός δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 88 της Συνθήκης ή ότι είχε επιτραπεί από την Επιτροπή. Οι αναθέτοντες φορείς που απορρίπτουν προσφορά υπό τους όρους αυτούς, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

44.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς, που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), ενημερώνουν το συντομότερο τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν σχετική αίτηση για τις αποφάσεις που λαμβάνουν όσον αφορά την ανάθεση της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς, που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), γνωστοποιούν σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα, το συντομότερο από την παραλαβή σχετικής γραπτής αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου:

Νοείται ότι οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να μην κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της επιχείρησης στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.

Τήρηση στοιχείων

45.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν για κάθε σύμβαση τα κατάλληλα στοιχεία που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με-

(α) Την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέων και την ανάθεση των συμβάσεων·

(β) την εφαρμογή των παρεκκλίσεων από τη χρήση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 20·

(γ) την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27·

(δ) τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20, 21, 23, 24 έως 33, σύμφωνα με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται επί 4 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ώστε, κατά την περίοδο αυτή, οι αναθέτοντες φορείς να είναι σε θέση να παράσχουν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαιτούμενες πληροφορίες.