ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Προσφορές περιέχουσες προϊόντα τρίτων χωρών

46.-(1) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών έναντι των τρίτων χωρών, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις προσφορές που περιέχουν προϊόντα τα οποία κατάγονται από τρίτες χώρες με τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει συγκρίσιμη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών.

(2) Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών μπορεί να απορριφθεί όταν το μέρος των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, όπως η καταγωγή καθορίζεται από την πράξη της Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινού ορισμού της έννοιας της καταγωγής των προϊόντων», υπερβαίνει το 50% της ολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρείται ως προϊόν.

(3) Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφορών που είναι ισοδύναμες σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 42, προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί κατ' εφαρμογή του εδαφίου (2). Το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το 3%:

Νοείται ότι δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.

(4) Για τον καθορισμό, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, του ποσοστού των προϊότων καταγωγής τρίτων χωρών που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των διατάξεων της πράξης της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών» σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες

47. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή αναφορικά με οποιεσδήποτε γενικές δυσκολίες, είτε από νομικής πλευράς είτε από πλευράς πρακτικής, που συναντούν οι επιχειρήσεις στη Δημοκρατία στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.