ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Ιεραρχική προσφυγή εναντίον πράξης ή απόφασης του αναθέτοντος φορέα

48.(1) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση του αναθέτοντος φορέα, που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της σύμβασης, έχει δικαίωμα να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών:

Νοείται ότι για σκοπούς άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής στην εν λόγω Αρχή δυνάμει του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του Μέρους IV του περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003:

Νοείται περαιτέρω ότι καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου δε δύναται να θεωρηθεί ότι θίγει το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο βάσει του ΄Αρθρου 146 του Συντάγματος αντί να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59 του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για δαπάνες στις οποίες προέβη για την προετοιμασία της προσφοράς ή τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλει  μόνο να αποδείξει την παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ότι είχε όντως πιθανότητα να του ανατεθεί σύμβαση, την οποία πιθανότητα όμως έχασε λόγω της παράβασης αυτής.

Προσφυγή εναντίον αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

49.(α) Αν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο  από  την  απόφαση   της  Αναθεωρητικής  Αρχής Προσφορών δικαιούται να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

(β) Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος δικαιούται να ασκήσει και ο αναθέτων φορέας, εάν η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής θεωρηθεί, με κατάλληλη τεκμηρίωση,  ότι είναι άδικη για το φορέα αυτό.

Ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες προσφυγής

50.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει κάθε χρόνο, πριν από την 1η Μαρτίου, στην Επιτροπή πληροφορίες για τις διαδικασίες προσφυγής βάσει των άρθρων 48 και 49 που κινήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διαβιβάζουν στην Αρμόδια Αρχή τα απαιτούμενα για την ενημέρωση της Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων και ανακοινώνονται με εγκύκλιο.