ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Διαπίστωση

51.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ζητούν κατά περιόδους να υποβάλλονται σε διαπίστωση οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους, προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση ότι, κατά τη στιγμή αυτή, οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων είναι σύμφωνες με το ισχύον δίκαιο.

(2) Δύνανται να ασκούν τη διαπίστωση και να χορηγούν τη βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μόνο οι φορείς πιστοποίησης που έχουν διαπιστευθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους μέλους για να διενεργούν πιστοποιήσεις σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο CYS EN 45503, ή το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45503, αντίστοιχα.

(3)(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαπίστωση συντάσσουν γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα των εργασιών τους, για λογαριασμό των αναθέτοντων φορέων. Προτού παραδώσουν στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), βεβαιώνονται ότι οι παρατυπίες που ενδεχομένως διαπίστωσαν στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην πρατική εφαρμογή τους, επανορθώθηκαν και ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς στους οποίους χορηγήθηκε βεβαίωση δύνανται να περιλάβουν την ακόλουθη δήλωση στις ανακοινώσεις που δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, δυνάμει των άρθρων 29 έως 31:

«Στον αναθέτοντα φορέα έχει χορηγηθεί βεβαίωση, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 92/13/ΕΟΚ, με την οποία βεβαιώνεται ότι, κατά την .........., οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων και η πρακτική εφαρμογή τους ήσαν σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων καθώς και με τους εθνικούς κανόνες της νομοθεσίας αυτής.».

Διορθωτικός μηχανισμός

52.-(1) ΄Οταν η Επιτροπή, πριν από τη σύναψη σύμβασης, κρίνει ότι, κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση των σχετικών κοινοτικών διατάξεων, και ζητεί την άρση αυτής γνωστοποιώντας στην Αρμόδια Αρχή και τους αναθέτοντες φορείς τους λόγους που την οδήγησαν να συμπεράνει ότι έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης αυτής, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι η παράβαση έχει αρθεί· ή

(β) αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια· ή

(γ) γνωστοποίηση με την οποία δηλώνεται ότι η οικεία διαδικασία σύναψης σύμβασης έχει ανασταλεί, είτε με πρωτοβουλία του αναθέτοντος φορέα, είτε στα πλαίσια άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του άρθρου 48.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται μέσα σε 15 ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή να παράσχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) να αποστείλουν σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο.

(3) Η κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αιτιολογημένη απάντηση μπορεί μεταξύ άλλων, να βασίζεται στο γεγονός ότι, για την πιθανολογούμενη παράβαση έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή δυνάμει του ΄Αρθρου 146 του Συντάγματος ή ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών, μόλις αυτό γίνει γνωστό.

(4) Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) γνωστοποιηθεί ότι μια διαδικασία σύναψης σύμβασης ανεστάλη, η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή την τυχόν ανάκλησή της ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος, με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει αρθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια.

Συμβιβασμός

53.-(1) Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση, και ο οποίος κρίνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης αυτής, υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία λόγω παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβασμού που προβλέπεται από τα άρθρα 10 και 11 της πράξης της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών».

(2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υποβάλλεται γραπτώς είτε στην Επιτροπή είτε στην Αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, αυτή τη διαβιβάζει στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό.

(3) Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώματα του προσώπου που ζήτησε την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβασμού, τα δικαιώματα του αναθέτοντος φορέα ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.