ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

29.-(1) Οι αναθέτοντες, φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V-

(α) Στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, το σύνολο των συμβάσεων, ανά κατηγορία προϊόντων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, σύμφωνα με τα άρθρα 11 μέχρι 16, είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί σε 750 000 Ευρώ, και τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους επόμενους 12 μήνες·

(β) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων που προτίθενται να συνάψουν, η εκτιμώμενη αξία των οποίων είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 11(1)(α)(ii) ή, το άρθρο 11(1)(β)(iii) ή το άρθρο 11(1)(γ)(ii), ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων υπηρεσιών για καθεμιά από τις κατηγορίες υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IIΙ που προτίθενται να συνάψουν κατά τους επόμενους 12 μήνες, όταν η εν λόγω εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 11 μέχρι 16, είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί σε 750 000 Ευρώ.

(2) Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β), πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 30(3)(γ), τηρουμένων και προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 33(3).

(3) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσιεύουν περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις με αντικείμενο σημαντικά σχέδια, χωρίς να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν περιληφθεί προγενέστερα σε περιοδική ενδεικτική προκήρυξη υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι πρόσθετες προκηρύξεις.

Προκήρυξη διαγωνισμού

30.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας προκηρύσσει διαγωνισμό-

(α) Μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α, Β ή Γ του Παραρτήματος VΙ, ή

(β) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, ή

(γ) μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII.

(2) Στην περίπτωση διαγωνισμών μελετών, ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.

(3) Όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης-

(α) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί·

(β) η προκήρυξη πρέπει να υποδεικνύει ότι η σύμβαση θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς νεώτερη δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και να καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους·

(γ) οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν, μεταγενέστερα και σε κάθε περίπτωση πριν αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις, να καλούν τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, βάσει λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, που περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Τη φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως σχετικά με συμπληρωματικές συμβάσεις και, εάν είναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων, τη φύση και ποσότητα και, εάν είναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των διαγωνισμών·

(ii) τον τύπο της διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθεί·

(iii) την ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών ή της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·

(iν) τη διεύθυνση και την προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή τους·

(ν) τη διεύθυνση του φορέα ο οποίος κατακυρώνει την προσφορά και παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα έγγραφα του διαγωνισμού·

(νi) τις οικονομικές και τις τεχνικές απαιτήσεις, χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

(νii) το ύψος και τους όρους καταβολής οποιουδήποτε πληρωτέου ποσού για τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής προσφορών· και

(viii) κατά πόσο το αντικείμενο της πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα για υποβολή προσφορών αφορά αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή περισσότερα του ενός από αυτά.

(4) Όταν η προκήρυξη διαγωνισμού γίνεται μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι συμμετέχοντες σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει αυτού του συστήματος.

Προκήρυξη σύναψης σύμβασης

31.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν συνάψει μία σύμβαση ή διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών, ανακοινώνουν στην Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης ή τη λήξη του διαγωνισμού μελετών, το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII ή στο Παράρτημα IX, αντίστοιχα.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙI και στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 27(β) μπορούν, όσον αφορά στις πληροφορίες σχετικά με τη φύση της σύμβασης να αναφέρουν μόνο τη βασική κατηγορία του αντικειμένου της σύμβασης. Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙI και στις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 27(β) μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φύση της σύμβασης, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω εμπορικού απορρήτου. Εντούτοις, πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με τη φύση της σύμβασης να είναι τουλάχιστον τόσο λεπτομερείς όσο και αυτές που περιέχονται στην προκήρυξη διαγωνισμού η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 ή, όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα προεπιλογής, οι πληροφορίες αυτές να είναι τουλάχιστον τόσο λεπτομερείς όσο και η κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 41(8). Σε ότι αφορά στις συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην ανακοίνωση εάν συμφωνούν με τη δημοσίευσή τους.

Τρόπος δημοσίευσης των προκηρύξεων

32.-(1)(α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 29 μέχρι 31 δημοσιεύονται χωρίς περικοπές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης καθώς και στην τράπεζα δεδομένων Tenders Electronic Data (εφ’ εξής καλούμενη ως «TED»), στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

(β) Εκτός της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και στην τράπεζα δεδομένων TED, που αναφέρονται πιο πάνω, οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τουλάχιστο σε μια εφημερίδα στον εγχώριο τύπο:

Νοείται ότι μια προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή στον εγχώριο τύπο πριν από την ημερομηνία αποστολής της για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία ημερομηνία και πρέπει να αναφέρει ρητά. Η προκήρυξη αυτή δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες άλλες από εκείνες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα άρθρα 29 μέχρι 31.

Προθεσμίες

33.-(1) Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, που καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

(2)(α) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στο εδάφιο (1) μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν είναι μικρότερη των 36 ημερών και σε καμία περίπτωση μικρότερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προβλεπόμενη στο άρθρο 29(1) περιοδική ενδεικτική προκήρυξη.

(β) Η περίοδος, που αναφέρεται ανωτέρω τρέχει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και εφόσον η ενδεικτική αυτή προκήρυξη περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, νοουμένου ότι αυτά τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της και έχει αποσταλεί για δημοσίευση 52 τουλάχιστο ημέρες και το πολύ 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 30(1)(α).

(3)(α) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση των οποίων έχει προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισμού, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(α) ή κατόπιν πρόσκλησης από αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(γ) καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, κατά γενικό κανόνα, σε τουλάχιστον 37 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 22 ημέρες ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 15 ημέρες.

(β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μετά από την επιλογή των υποψηφίων, μπορεί να καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των επιλεγέντων υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ο ίδιος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών, και εφόσον δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας καθορίζει μια προθεσμία η οποία πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να είναι τουλάχιστον 24 ημέρες και, σε καμία περίπτωση, μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και πρέπει να είναι επαρκούς διάρκειας προκειμένου να ληφθούν υπόψη ιδίως οι παράγοντες που αναφέρονται στο εδάφιο (7).

(4) Οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τα έγγραφα προσφορών και τα σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα, την προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, το ύψος και τον τρόπο καταβολής τυχόν αντιτίμου για την παροχή των εγγράφων αυτών,

(β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν,

(γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει ήδη δημοσιευθεί,

(δ) αναφορά στα έγγραφα ή στοιχεία που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν,

(ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, και

(στ) οποιοδήποτε άλλον ιδιαίτερο όρο συμμετοχής στη σύμβαση.

(5) Τα έγγραφα προσφορών και τα σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς από τους αναθέτοντες φορείς, κατά κανόνα, εντός 6 ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησής τους, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως.

(6) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα προσφορών παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς το αργότερο 6 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως.

(7) Για τον καθορισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη το χρόνο που απαιτείται για να επιτραπεί η εξέταση ογκωδών εγγράφων/ στοιχείων, η επίσκεψη στον τόπο του έργου ή η επιτόπια εξέταση των εγγράφων/στοιχείων που συνοδεύουν τα έγγραφα προσφορών, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υποβολή των προσφορών.

(8) Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών διαβιβάζονται με το ταχύτερο δυνατό μέσο και όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με τηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοιοτυπία, τηλεφώνημα ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, η οποία αποστέλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3).