Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της Πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο —

«Κανονισμός 104/2000/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (EE L 017 της 21.01.2000, σ. 22-52),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002.

Πεδίο εφαρμογής

2. Με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αναγνώρισης και/ή ειδικής αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καθορίζονται στο Παράρτημα.

Ερμηνεία

3. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναγνώριση» σημαίνει την εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής αναγνώριση ότι μια οργάνωση παραγωγών ή μια διεπαγγελματική οργάνωση, ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις τα οποία καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Κανονισμό 104/2000/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς·

«Αρμόδια Εθνική Αρχή» ή Α.Ε.Α. σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διεπαγγελματική Οργάνωση» ή «Δ.Ο.» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικών με την παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και το οποίο συνιστάται με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των οργανώσεων ή ενώσεων από τις οποίες αποτελείται για τους σκοπούς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προνοούνται από την παράγραφο (1) του   άρθρου 13 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς·

«Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή» ή «Ε.Σ.Ε» σημαίνει την επιτροπή που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

«Κανονισμός 104/2000/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

«αλιευτική ζώνη ή περιοχή» [Διαγράφηκε]

«νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σημαίνει την εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη είτε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο είτε στο Μητρώο του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2001·

«Οργάνωση Παραγωγών» ή «Ο.Π.» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο συνιστάται με πρωτοβουλία μιας ομάδας παραγωγών ενός ή περισσοτέρων προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας για τους σκοπούς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προνοούνται από την παράγραφο (1) του άρθρου 5 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» σημαίνει τα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα, υπό τον όρο ότι, εφόσον πρόκειται για κατεψυγμένα, επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί επί των αλιευτικών σκαφών·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σύσταση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

4.—(1) Συνιστάται και λειτουργεί Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) αναφορικά με την αναγνώριση Ο.Π. ή Δ.Ο. των προϊόντων που καθορίζονται στο Παράρτημα.

(2) Η Ε.Σ.Ε. απαρτίζεται από λειτουργούς που έχουν ειδικές γνώσεις, πείρα ή αρμοδιότητα σε σχέση με το συγκεκριμένο τομέα παραγωγής και εμπορίας και η σύσταση της είναι ως ακολούθως:

(α) Ένας λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής·

(β) δύο λειτουργοί του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι οποίοι ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(γ) ένας λειτουργός του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης ή του Εφόρου Εταιρειών, ανάλογα με το εάν η αιτήτρια Ο.Π. ή Δ.Ο. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή στο Μητρώο του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2001, ο οποίος ορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον αρμόδιο ' Έφορο·

(δ) ένας λειτουργός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με ειδικές γνώσεις σε θέματα εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου αυτού·

Αντιπρόεδρος

5. Η Ε.Σ.Ε. κατά την πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της αντιπρόεδρο.

Διάρκεια θητείας μελών της Ε.Σ.Ε.

6. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου και των μελών της Ε.Σ.Ε. είναι τριετής.

Τερματισμός διορισμού

7.—(1) Ο διορισμός οποιουδήποτε μέλους, περιλαμβανομένου και το προέδρου, μπορεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να τερματισθεί και αντικατασταθεί με άλλο αντίστοιχο λειτουργό που ορίζεται καθ' όμοιο τρόπο, λόγω παρατεταμένης ασθενείας, αδικαιολόγητων απουσιών ή για απρεπή ή αντίθετη με τους σκοπούς της σύστασης της Ε.Σ.Ε. συμπεριφορά.

(2) Η διάρκεια της θητείας των νέων μελών διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας των μελών που αντικαταστάθηκαν.

Απαρτία, διαδικαστικά θέματα και συμπληρωματικές διατάξεις

8.—(1) Απαρτία αποτελούν τρία μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου και, σε περίπτωση απουσίας του, του αντιπροέδρου.

(2) Έγκυρες αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

(3) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο αντιπρόεδρος.

(4)(α) Τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίασης με πλήρη στοιχεία για τις αποφάσεις του τρόπου με τον οποίο λήφθηκαν, καθώς επίσης και του σκεπτικού, και υπογράφονται από τα μέλη.

(β) Οι συνεδριάσεις της Ε.Σ.Ε. δύνανται να μαγνητογραφούνται, αν τούτο κριθεί σκόπιμο από την Ε.Σ.Ε.

Εξαίρεση μελών

9.—(1) Κάθε μέλος, περιλαμβανομένου και του προέδρου, υποχρεούται να δηλώσει, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίασης, οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο, συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος.

(2) Η Ε.Σ.Ε. αποφασίζει σχετικά με την εξαίρεση μέλους από τη συνεδρίαση.

Αρμοδιότητες Ε.Σ.Ε.

10. Η Ε.Σ.Ε. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και γνωματεύει στην Α.Ε.Α. για θέματα αναγνώρισης Ο.Π. και Δ.Ο. με βάση τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Κανονισμό 104/2000/ΕΚ και τον παρόντα Νόμο. Οι αποφάσεις της Ε.Σ.Ε. αιτιολογούνται.

Όροι, κριτήρια και προϋποθέσεις αναγνώρισης Ο.Π. και Δ.Ο

11.-(1) Για σκοπούς αναγνώρισης Ο.Π., η Α.Ε.Α. εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (2) του άρθρου 5 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.

(2) Για σκοπούς αναγνώρισης Δ.Ο., η Α.Ε.Α. εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του άρθρου 13 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.

Διαδικασία αναγνώρισης

12.—(1) Κάθε Ο.Π. ή Δ.Ο., η οποία ενδιαφέρεται να τύχει αναγνώρισης, υποβάλλει στην Α.Ε.Α. αίτηση που συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:

(α) Αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού ή του ειδικού κανονισμού και του καταστατικού της·

(β) απόσπασμα των πρακτικών της στο οποίο φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η λειτουργία της ως Ο.Π. ή Δ.Ο·

(γ) μητρώο μελών, με τον συνολικό αριθμό παραγωγών του νομικού προσώπου, και κατάσταση που εκθέτει το συνολικό όγκο παραγωγής κατά προϊόν με βάση το μέσο όρο της τελευταίας τριετίας·

(δ) πιστοποιητικό από τον οικείο Έφορο που να βεβαιώνει ότι δεν έχει αρχίσει διαδικασία εκκαθάρισης της οργάνωσης· και

(ε) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό ήθελε κρίνει σχετικό και ζητήσει η Α.Ε.Α.

(2) Η Α.Ε.Α. εξετάζει την αίτηση, αφού λάβει προηγουμένως δεόντως υπόψη τη γνωμάτευση της Ε.Σ.Ε. και όπου κρίνει τούτο αναγκαίο ζητά και λαμβάνει οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες τόσο από την αιτήτρια Ο.Π. ή Δ.Ο. όσο και από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία. Το πόρισμα εκδίδεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης. Η Α.Ε.Α δύναται να μην υιοθετήσει την γνώμη της Ε.Σ.Ε. Σε τέτοια περίπτωση οφείλει να αιτιολογήσει γραπτώς την απόφασή της. Η απόφαση της Α.Ε.Α. κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο και στην Ε.Σ.Ε.

(3) Η αποδοχή της αίτησης καταχωρείται σε Μητρώο, το οποίο τηρείται από την Α.Ε.Α. και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το αργότερο μέσα σε 45 ημέρες από την αποδοχή της αίτησης.

(4) Η καταχώρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) πιο πάνω περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων στοιχείων που δυνατό να κριθούν αναγκαία από την Α.Ε.Α., τα ακόλουθα:

(α) Την επωνυμία και την έδρα της Ο.Π. ή Δ.Ο.

(β) το προϊόν ή την ομάδα προϊόντων για τα οποία αιτείται αναγνώριση·

(γ) τον αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης.

(δ) την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό της καταχώρησης, και

(ε) το νόμο και τον Κοινοτικό Κανονισμό, με βάση τους οποίους έγινε η αναγνώριση.

(5) Η Α.Ε.Α. εκδίδει το πιστοποιητικό της καταχώρησης, που προνοείται στο εδάφιο (3), το οποίο αποστέλλεται στην ενδιαφερόμενη Ο.Π. ή Δ.Ο., το αργότερο μέσα σε 7 ημέρες από την καταχώρηση.

(6) Απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης Ο.Π. ή Δ.Ο. δεν αποκλείει το δικαίωμα της ενδιαφερόμενης οργάνωσης να υποβάλει νέα αίτηση αναγνώρισης, εφόσον αυτή στηρίζεται σε νέα στοιχεία που δυνατόν να πληρούν, εκ πρώτης όψεως, τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις για αναγνώριση.

Ειδική αναγνώριση Ο.Π.

12Α. Για σκοπούς ειδικής αναγνώρισης Ο.Π., η Α.Ε.Α. ακολουθεί τη διαδικασία και εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.

Ιεραρχική προσφυγή

13.—(1) Σε περίπτωση που η απόφαση της Α.Ε.Α. για αναγνώριση είναι απορριπτική, η επηρεαζόμενη Ο.Π. ή Δ.Ο. έχει δικαίωμα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό εναντίον της απόφασης αυτής μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, με διπλοσυστημένη επιστολή.

(2) Κατά την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

(α) Ο Υπουργός, με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών εξετάζει την προσφυγή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ουσιώδη στοιχεία της αίτησης, την απόφαση της Α.Ε.Α. και τη γνωμάτευση της Ε.Σ.Ε., και εκδίδει την απόφασή του μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της προσφυγής, είτε επικυρώνοντας είτε ακυρώνοντας την απόφαση της Α.Ε.Α.·

(β) η επικύρωση της απόφασης της Α.Ε.Α. κοινοποιείται γραπτώς στην Ο.Π. ή Δ.Ο.·

(γ) σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης της Α.Ε.Α., ο Υπουργός παραπέμπει μέσα σε 7 ημέρες την αίτηση για αναγνώριση της Ο.Π. ή Δ.Ο. για επανεξέταση από την Α.Ε.Α.

Έλεγχος Ο.Π. και Δ.Ο

14. Η Α.Ε.Α. μπορεί να εξουσιοδοτεί αρμοδίως κατάλληλους λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να διενεργούν έλεγχο των Ο.Π. ή Δ.Ο. σ' ότι αφορά την εκ μέρους τους τήρηση των προϋποθέσεων αναγνώρισης και λειτουργίας τους.

Κυρώσεις

15.—(1) Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι-

(α) Οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 και στον Κανονισμό 104/2000/ΕΚ δεν τηρούνται· ή

(β) η Δ.Ο. παραβαίνει κάποια από τις απαγορεύσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ ή παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς· ή

(γ) η αναγνώριση στηρίζεται σε εσφαλμένα στοιχεία, η Α.Ε.Α. επιβάλλει κυρώσεις και αποφασίζει, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της αναγνώρισης. Η αιτιολογημένη απόφαση της Α.Ε.Α. για κυρώσεις ή ανάκληση κοινοποιείται στις επηρεαζόμενες Ο.Π. ή Δ.Ο.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης της αναγνώρισης της, η επηρεαζόμενη Ο.Π. ή Δ.Ο. έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής κατ' αναλογία των προνοιών του εδαφίου (1) του άρθρου 13. Ο Υπουργός εξετάζει την ορθότητα και νομιμότητα των λόγων της ανάκλησης και επικυρώνει ή ακυρώνει την απόφαση της Α.Ε.Α..

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης των Ο.Π., ειδικότερα, των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια Ο.Π. θεωρείται ότι ασκεί επαρκή οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ·

(β) ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή των εκάστοτε σε ισχύ σχετικών διατάξεων κοινοτικού δικαίου.

(3) Κανονισμοί οι οποίοι γίνονται με βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο εξήντα ημερών από αυτή την κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 18. Σε περίπτωση τροποποίησης τους στο σύνολο τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τότε δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί από αυτή, και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 18.

Εξουσία Υπουργού για έκδοση Διαταγμάτων

17. Ο Υπουργός έχει εξουσία όπως με διάταγμα του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί το Παράρτημα, περιλαμβανομένων αλλαγών στην ομαδοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2 και 3)

Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

Ομάδα Περιγραφή Προϊόντος
1.

Α. Προϊόντα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη των κλάσεων 0302 και 0307,

Β. Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, προϊόντα βρασμένα σε νερό ή μαγειρευμένα σε ατμό, και

Γ. Ζωντανά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, προϊόντα ή προϊόντα βρασμένα σε νερό ή μαγειρευμένα σε ατμό,

όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ.

2.

Α.. Κατεψυγμένα προϊόντα των κλάσεων 0303 και 0304,

Β. Κατεψυγμένα προϊόντα της κλάσης 0306, και

Γ. Κατεψυγμένα προϊόντα της κλάσης 0307,

όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα II του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ.

3.

Τόννοι (Thunnus spp.), παλαμίδες (Katsuwonus pelamis) και άλλα είδη του γένους Euthynnus, νωποί, διατηρημένοι με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, που προορίζονται για τη βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτημα III του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ.

4.

Προϊόντα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ.

5.

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη προϊόντα

όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα V του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ.

Σημείωση
9 του Ν.68(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.68(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.68(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.