Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002.