Διάρκεια θητείας μελών της Ε.Σ.Ε.

6. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου και των μελών της Ε.Σ.Ε. είναι τριετής.