Πεδίο εφαρμογής

2. Με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καθορίζονται στο Παράρτημα.