Ερμηνεία

3. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναγνώριση» σημαίνει την εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής αναγνώριση ότι μια οργάνωση παραγωγών ή μια διεπαγγελματική οργάνωση, ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις τα οποία καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Κανονισμό 104/2000/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς·

«Αρμόδια Εθνική Αρχή» ή Α.Ε.Α. σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διεπαγγελματική Οργάνωση» ή «Δ.Ο.» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικών με την παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και το οποίο συνιστάται με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των οργανώσεων ή ενώσεων από τις οποίες αποτελείται για τους σκοπούς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προνοούνται από την παράγραφο (1) του   άρθρου 13 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς·

«Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή» ή «Ε.Σ.Ε» σημαίνει την επιτροπή που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

«Κανονισμός 104/2000/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

«αλιευτική ζώνη ή περιοχή» [Διαγράφηκε]

«νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σημαίνει την εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη είτε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο είτε στο Μητρώο του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2001·

«Οργάνωση Παραγωγών» ή «Ο.Π.» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο συνιστάται με πρωτοβουλία μιας ομάδας παραγωγών ενός ή περισσοτέρων προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας για τους σκοπούς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προνοούνται από την παράγραφο (1) του άρθρου 5 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» σημαίνει τα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα, υπό τον όρο ότι, εφόσον πρόκειται για κατεψυγμένα, επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί επί των αλιευτικών σκαφών·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.