Ερμηνεία

3. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναγνώριση» σημαίνει την εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής αναγνώριση ότι μια οργάνωση παραγωγών ή μια διεπαγγελματική οργάνωση, ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις τα οποία καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Κανονισμό 104/2000/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς και περιλαμβάνει την «ειδική αναγνώριση»·

«Αρμόδια Εθνική Αρχή» ή Α.Ε.Α. σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» σημαίνει τα πρωτογενή προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα, υπό τον όρο ότι, εφόσον πρόκειται για κατεψυγμένα, επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί επί των αλιευτικών σκαφών·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διεπαγγελματική οργάνωση» ή «Δ.Ο.» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικών με την παραγωγή, την εμπορία, τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας το οποίο ασκεί δραστηριότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό 104/2002/ΕΚ και τους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς·

«εθνική συμβουλευτική επιτροπή» ή Ε.Σ.Ε. σημαίνει την επιτροπή που συνιστάται από άτομα που κατέχουν ειδικές γνώσεις ή έχουν αρμοδιότητα σε σχέση με μια ή περισσότερες ομάδες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

«Κανονισμός 104/2000/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

«αλιευτική ζώνη ή περιοχή» σημαίνει μια γεωγραφική ζώνη η οποία αποτελείται από όμορες ή γειτονικές περιοχές παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στις οποίες οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι ομοιογενείς·

«οργάνωση παραγωγών» ή «Ο.Π.» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο συνιστάται με πρωτοβουλία των παραγωγών προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή ομάδων των προϊόντων αυτών για τους σκοπούς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προνοούνται από τον Κανονισμό 104/2000/ΕΚ και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους σχετικούς Κανονισμούς.

«νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σημαίνει την εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη είτε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο είτε στο Μητρώο του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2001·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.