Όροι, κριτήρια και προϋποθέσεις αναγνώρισης Ο.Π. και Δ.Ο

11.-(1) Για σκοπούς αναγνώρισης Ο.Π., η Α.Ε.Α. εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (2) του άρθρου 5 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.

(2) Για σκοπούς αναγνώρισης Δ.Ο., η Α.Ε.Α. εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του άρθρου 13 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.