Όροι, κριτήρια και προϋποθέσεις αναγνώρισης

11. Για σκοπούς αναγνώρισης, η Α.Ε.Α. εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό 104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.