Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία δεν δύναται να εκδοθεί πριν από την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.